דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2020
תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2020
חיים נוי 29/10/20 |  צפיות: 160

תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2020

הותורן, ניו יורק, 29 באוקטובר 2020, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2020 – לעומת 30 בספטמבר 2019

 • המכירותנטו של 142.8 מיליון דולר קטנו ב-18.0 מיליון דולר.
 • הרווחהגולמי של 81.6 מיליון דולר (57.1% מהמכירות נטו לעומת 63.2%) קטן ב-20.0 מיליון דולר.
 • הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 16.6 מיליון דולר גדלו ב-1.0 מיליון דולר.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 24.1 מיליון דולר גדלו במעט.
 • ההכנסההתפעולית של 41.0 מיליון דולר (28.7% מהמכירות נטו לעומת 38.9%) קטנה ב-21.6מיליון דולר.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת של 5.7 מיליון דולר קטנה ב-3.2 מיליון דולר, ביטוילסביבה של שיעורי ריבית גלובליים נמוכים יותר.
 • ההוצאהעל מיסים של 3.6 מיליון דולר קטנה ב-12.7 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של7.4% לעומת 22.4%.
 • ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 45.1 מיליון דולר לעומת 56.2 מיליון דולר, קיטוןשל 11.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.18 לעומת $1.46.

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2019

 • המכירותנטו של 260.5 מיליון דולר לעומת 322.1 מיליון דולר קטנו ב-61.7 מיליון דולר.
 • הרווחהגולמי של 146.5 מיליון דולר (56.3% מהמכירות נטו לעומת 63.1%)קטן ב-56.8 מיליון דולר.
 • הוצאותהמו"פ של 29.5 מיליון דולר גדלו במקצת.
 • הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 46.3 מיליון דולר גדלו ב-3.0 מיליון דולר.
 • העתודות להסדריםוהפסדים של 478.9 מיליון דולר משקפות את ההוצאה החד פעמית של 418.9 מיליוןדולר (שהוצאה ברבעון הראשון) שכוללת 418.9 מיליון דולר שקשורים להסדר הגלובלילגבי החקירות של משרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב והפרשהנוספת של 60.0 מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחייםבסמכויות שיפוט מרובות הקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגביהתוצאה הסופית.
 • (הפסד) תפעולי של (408.2) מיליון דולר לעומת הכנסה תפעולית של131.1 מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודותלהסדרים והפסדים, ההכנסה התפעולית הייתה 70.7 מיליון דולר, קיטון של60.4 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 27.2% לעומת 40.7%.
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת של 13.0 מיליון דולר קטנה ב-5.5 מיליון דולר
 • ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת של 13.0 מיליון דולר קטנה ב-5.5 מיליון דולר
 • הכנסהממטבע זר של 0.8 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ב-2019 -- השפעה שלילית של7.1 מיליון דולר.
 • ההוצאהעל מיסים של 12.4 מיליון דולר קטנה ב-24.2 מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאות על העתודות להסדרים והפסדים, שיעור המסאפקטיבי היה 14.4% לעומת 23.1%.

· (ההפסד) הנקי המיוחס לתרו היה (389.8) מיליון דולר לעומת הכנסה נקייה של 122.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך היה (הפסד) מדולל למניה של (10.19)$ לעומת $3.17. ללא ההשפעה של ההוצאות על העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה הנקייה הייתה 74.2 מיליון דולר, והרווח המדולל למניה היה $1.94.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • תזריםהמזומנים (שהשתמשו בו) בפעילות בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 היה(48.1) מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאות על העתודות להסדרים והפסדים,תזרים המזומנים שהגיע מפעילות היה 54.7 מיליון דולר לעומת 123.4 מיליון דולרבששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019 .
 • נכוןל-30 בספטמבר 2020, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווחקצר ולטווח ארוך), קטנו ב-49.6 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ2020; בגלל תשלום חלקי שבוצע בגלל ההסדר עם משרד המשפטים שנמסר עליו ביולי.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "הביצועים ברבעון הזה הם תוצאה של שיפור המכירות בכל המגזרים העסקיים שלנו לעומת הרבעון הראשון, גם כשנמשכה ההשפעה השלילית של המגיפה. הצוותים שלנו עבדו ללא ליאות כדי לשרת הלקוחות והחולים שלנו בזמנים סוערים אלה כפי שמעידים ההשקות הסדירות של מוצרים ושוק המניות היציב. עם ההתפרצות של קוביד-19 לאחרונה באזורים החשובים שלנו, וצעדי הריסון של הרשויות כתוצאה מכך, אנחנו זהירים לגבי ההשפעה על העסק שלנו עד סוף השנה. אולם, המחויבות ארוכת הטווח שלנו להעשיר את תיק המוצרים שלנו, אורגנית או אחרת, נשארה חזקה כתמיד".

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) הבאות: Calcipotriene and Betamethasone Dipropionate Topical Suspension, 0.005%/0.064%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שמונה עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

השקה של הגרסה הגנרית טבליות דפריפרון, 500 מ"ג בארה"ב

ב-28 בספטמבר 2020 תרו הודיעה על ההשקה של גרסה גנרית חדשה, טבליות דפריפרון, הגרסה הגנרית של Ferriprox®. מוצר התרופה הזה להתוויה יתומה מרחיב את היכולות של תרו לכלול מוצרים לתחומים מיוחדים.

הרכישה של אקווינוקס

ב-31 ביולי 2020 תרו תעשייה רוקחית בע"מ השלימה את הרכישה של Aquinox Pharmaceuticals (Canada) Inc. (“Aquinox”) ("אקווינוקס"), חברת בת בבעלות מלאה של Neoleukin Therapeutics, Inc., כולל זכויות על קניין רוחני של מולקולות בשלב המוקדם. לפי ההסכם, תרו רכשה את הכל מניות המונפקות של אקווינוקס תורת 8.2 מיליון דולר.

שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 29 באוקטובר 2020).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום חמישי, 19 באוקטובר 2020, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

· מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 3484939

· מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 3484939

· שידור אינטרנט: הפרטים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמין באתר של החברה בכתובתwww.taro.com .

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

Daphne Huang
VP, Chief Financial Officer
(914)345-9000
Daphne.Huang@Taro.com

William J. Coote
AVP, Treasurer and Investor Relations
(914) 345-9000
William.Coote@Taro.com

מקור:Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
מכונה לחיתוך בלייזר 10kW+ קבעה שיא מכירות של 260 סטים, בודור לייזר מפתיעה כל הזמן את השוק
האביב של 2020 שונה. מגיפה פתאומית עצרה אותנו מכל סוג של התפתחות. העולם אפוף בערפל המגיפה, וכולם חוששים ממגיפת קוביד-19. אין ספק שההתפרצות של המגיפה הזאת הנחיתה מכה גדולה על כלכלת העולם. בהקשר הזה, "יעילות רבה" הפכה לדרישה הכללית מייצור ועיבוד בכמה תעשיות חשובות כמו מכונות כבדות, נסיעה ברכבות עירוניות, רכבות מהירות ואנרגיה חדשה וכדומה.

Aker BP וקוגנייט יוזמות התקנת רובוטיקה בים כדי לשנות את תעשיית הנפט והגז באמצעות משימה אוטונומית
Cognite Data Fusion מפעיל את ספוט, הכלב הרובוטי עם ארבע רגליים של בוסטון דיינמיקס, בהשלימו משימה אוטונומית במתקן Skarv של Aker BP בים הצפוני

וון גהלן בונה רכיב חשוב של מפעל האיזוטופים היחיד במינו של שיין
SHINE Medical Technologies LLC ו-Von Gahlen International Inc. הודיעו היום שוון גהלן תבנה ותתקין את ה"סופר תא", סוללה של עשרה תאים חמים, עבור מתקן הייצור של איזוטופים רפואיים של שיין בארה"ב, בג'יינסביל, וויסקונסין.

SNOMED CT תומך במועצת הבריאות המחוזית של קנטרברי בניו זילנד במימוש החזון של מערכת בריאות מבוססת נתונים, מחוברת ומשולבת
SNOMED International פרסמה סדרה של סרטים שמראה את הערך שמערכת בריאות מפיקה מהתקנה ושימוש של SNOMED CT, הטרמינולוגיה הקלינית הכי מקיפה בעולם.

Clever Leaves מתרחבת בברזיל באמצעות הסכם הספקה רב שנתי עם GreenCare
Clever Leaves קיבלה תשלום ראשון של 2 מיליון דולר עם החתימה על ההסכם "קח או שלם" בשווי 4 מיליון דולר

HIMSS ו-Health 2.0 פותחים את כנס ותערוכת הבריאות הדיגיטליים של המזרח התיכון בין 29 בנובמבר ו-2 בדצמבר
כנס ותערוכת הבריאות הדיגיטליים של המזרח התיכון של HIMSS ו- Health 2.0 יתקיימו כאירוע דיגיטלי מ-29 בנובמבר עד 2 בדצמבר 2020, תחת חסותו שלד"ר תאופיק בין פאווזן אל-רביע, שר הבריאות של סעודיה, ובשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, מועצת הבריאות הסעודית והנציבות הסעודית למומחי בריאות.

PRA Health Sciences ממנה בעל תפקיד בכיר ב-FDA לנהל את מרכז המצוינות הגלובלי החדש לאסטרטגיית הניסויים הקליניים המבוזרים
ד"ר אייזיק רודריגז-צ'אבס מביא מומחיות גדולה מאוד בציות לרגולציה ומתודולוגיות של ניסויים קליניים לפרקטיקת ה-DCT המובילה בענף של PRA

טומי הילפיגר ממנה את אייברי בייקר לנשיאה ומנהלת מותג ראשית
חברת טומי הילפיגר, שבבעלות PVH Corp. [NYSE:PVH], שמחה להודיע על המינוי של אייברי בייקר לנשיאה ומנהלת מותג ראשית, בתוקף מ-17 בנובמבר 2020. בתפקיד החדש הזה שנוצר, יש לבייקר אחריות גלובלית על המוצר, השיווק והחוויות של המותג בכל הקטגוריות, האזורים והערוצים.

OKEx תחדש את המשיכות אחרי ההשעיה הזמנית
OKEx (www.okex.com), הבורסה מובילה בעולם לספוט ונגזרים של מטבעות קריפטו, שמחה להודיע ששירותי המשיכה של כל הנכסים הדיגיטליים יחודשו ב-27 בנובמבר או לפניו. כאמצעי ביטחון כדי לשנור על כספי המשתמשים, המשיכות מהבורסה הושעו זמנית ב-16 באוקטובר, כשהפונקציות האחרות בפלטפורמה לא הושפעו. הבעיה שגרמה ל-OKEx להפעיל את אמצעי הביטחון החריג נפתרה מאז.

ייצור הסוללות של ליתיום ורקז ממשיך לגדול
למרות ש-2020 הביאה הרבה אתגרים בלתי צפויים לכל העסקים ברחבי העולם, Lithium Werks ליתיום ורקז ממשיכה לייצר את סוללות הליתיום ברזל הרשומות כפטנט הטובות מסוגן Nanophosphate™ לשווקים הכי תובעניים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI