לחיות את החיים, מחוייב או אפשרי, אמונה וידיעה, לחיות מתוך אמונה, התאבדות, רצון להתאבד, לשמור על הבריאות, עישון סיגריות
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 25/11/14

לחיות את החיים,מחוייב או אפשרי, אמונה וידיעה, לחיות מתוך אמונה, התאבדות, רצון להתאבד, לשמור עלהבריאות, עישון סיגריות

ש: על מהשדיברנו קודם או שזה.

אליעד: מהשאתה רוצה, אתה לא יודע?

ש: לא מהשדיברנו קודם.

אליעד: נו אזתשאל את השאלה, מה השאלה?

ש: השאלה היאכזאת למה מה שקורה לנו בחיים, ככה נאמר קודם נכון?

אליעד:אוקי.

ש: למה אנחנותופסים את זה כמחויב לא כאפשרי?

אליעד: יפה מהשאתה אומר עכשיו מה אתה שואל, אתה שואל למה אנחנו תופסים את מה שקורה בחיים כמחויבולא כאפשרי, קודם כל המשפט הזה הוא בכלל נכון כל מה שקורה לך בחיים אתה תופס אותוכמחויב, יש דברים שאתה תופס כמחויב ויש דברים שאתה תופס כאפשרי.

ש: אמרתשהעבודה שאני צריך לעשות לקחת כל דבר שקרה לו.

אליעד: אתהיודע בחיים פה כדי לחיות אתה צריך לחשוב על דברים אפשריים שהם מחויבים, לדוגמא אםאתה רעב ואתה תגיד לעצמך "האם אני חייב לאכול, אולי אני לא חייב לאכול" אוקי יכוללהיות שאתה לא תלך לאכול אתה מבין, מי אמר שזה רע אבל אתה בסוף צריך לנקוט עמדהבחיים פה אתה צריך לנקוט עמדה להגיד "אני רוצה את זה או לא רוצה את זה" בסוף צריךלבחור, עכשיו כשאתה בוחר זה תמיד רק אפשרי שזה נכון אולי זה לא נכון אתה מבין, נגידאתה אומר "ללכת לעבוד או לא ללכת לעבוד" אתה אומר "לך תדע מחויב שאני אעבוד, לאמחויב שאני אעבוד" אבל בסוף אתה נוקט עמדה כדי לבחור אבל אם לא תנקוט שום עמדה אזלא תעשה שום דבר אתה מבין אתה טיק טק תמות, אם נגיד לא תנקוט שום עמדה אתה הופךלהיות כלום ואז כאילו אתה אין כבר משמעות לחיים האלה עכשיו אבל ברמה הפנימית הרגשיתבתוכך אם אתה רוצה להשתחרר מהחובות שלך אז אתה שואל את עצמך "אני חייב, אני לאחייב". מבין את ההבדל, מה אתה מבין?

ש: קודם כלכדי להתקיים אני צריך לקבל החלטה כן לעשות את זה או לא לעשות את זה אבל בדרך כלל מהשקורה זה גם מוזר, למה באמת קורה שהעולם מקבל החלטה כן להתקיים?

אליעד: אתהאומר מי החליט דבר כזה בכלל שצריך להתקיים גם אני שואל את זה, מי החליט אתה החלטת,אתה על מה אני אמרתי, אני אמרתי.

ש: למה החלטתילהתקיים?

אליעד: נו למההחלטת להתקיים, אתה שואל ומה הדבר הראשון שגרם לי בכלל לחשוב שאני רוצהלהתקיים.

ש: כן.

אליעד: נכוןמה הדבר הראשון זה גם אמונה.

ש: לאיודע.

אליעד: אתהיכול לבחור "אני רוצה להתקיים" ואתה יכול לבחור "אני לא רוצה להתקיים".

ש: אבל בפועלאנחנו מחליטים להתקיים.

אליעד: כשאתהמחליט להתקיים נכון.

ש: אבל ישאינסטינקטים שכל בעל חיים אפילו הוא רוצה להתקיים שזה לא אותו.

אליעד: מי אמרלך שהוא רוצה להתקיים אולי הוא מנסה להתאבד והוא לא מצליח איך אתה יודע, באמת אתהאומר באמת זה לא.

ש: לא רקלהתקיים רוצה גם לשכפל את עצמו.

אליעד: איך אתיודעת אולי הוא ניסה להתאבד והוא לא מצליח מה את יודעת.

ש: כלהפעילויות שלנו ושל החיות מעידות על זה.

אליעד: כל מהשאת עושה זה כדי לשרוד?

ש: באיזשהומקום כן.

אליעד:באיזשהו מקום.

ש: כשמצמצמיםאת זה.

אליעד: הבמבההזה שאכלת זה כדי לשרוד אבל את אוכלת אוכל לא בריא זה פוגע לך בהישרדות.

ש: נכון אבלהדחף המקורי הבסיסי.

אליעד: הדחףהמקורי הוא גם להתאבד לכן את גם אוכלת וגם לא בריא כדי שלא לחיות יותר מדי אתה גםאוכל כדי לחיות, אז למה את אוכלת לא בריא?

ש: מי קבע שזהלא בריא?

אליעד: היאיודעת שזה לא בריא.

ש: אני אומרשזה בריא, זה מבוטנים.

אליעד: כן אתאוכלת את זה כתוב מרכיבים טבעיים בלבד גם רעל.

ש: נגיד למהאני מעשנת סיגריות.

אליעד: למה אתמעשנת סיגריות באמת זה דחף להתאבד.

ש: כי אנימאמינה שזה מרגיע אותי ולמה אני בסטרס כי יש מנגנון פה שאומר.

אליעד: רגע מהזאת אומרת אז מה אם זה מרגיע אותך אבל זה גורם לך להתאבד זה כאילו סוג של התאבדותלעשן אפילו הרופא אמר.

ש: נכון זהמשכל שני ושלישי כבר.

אליעד: אפילוהרופא אמר "אזהרה משרד הבריאות קובע", אנשים בכל שנה מתים בגלל עישון.

ש: אבל הםמאוד לא רוצים למות.

אליעד: באמתהם מאוד לא רוצים למות אז למה הם מעשנים?

ש: אני לאחושבת שיש דחף למות, אני לא מוצאת.

אליעד: את לאמוצאת דחף למות?

ש: כן.

אליעד: אםלאנשים לא היה דחף למות בכלל.

ש: כי אניהתחלתי לעשן זאת אומרת פיתחתי איזו התמכרות, עכשיו אני מעשנת כי אני מכורה לסיגריותאבל אני פיתחתי את ההתמכרות הזאת בלי שידעתי או בלי שחשבתי שאני יכולה למות בכלל אואם אני לא בריאה מזה.

אליעד: בגילאפס לא עניין אותך לחיות ולא עניין אותך למות נכון?

ש: לאבטוחה.

אליעד: בואינבדוק בגיל אפס, חברים אנחנו עברנו נושא אני רגע רוצה לחזור לנושא הקודם, אני מסבירעוד פעם בעיקרון בחיים פה אתה לוקח דברים אפשריים ואומר שהם מחויבים וככה אתה חי,לדוגמא יש פה שולחן כן יש פה שולחן, אנחנו נעשה הפרדת כוחות כמו בכיתה אתה תשבבפינה פה אתה בפינה פה, תקשיב בחיים פה אתה לוקח דברים אפשריים ומתייחס אליהם כאלמחויבים לדוגמא יש פה דלת נגיד עכשיו איך אתה יוצא מהדלת או מדרך הקיר?

ש: מהדלת.

אליעד: איךאתה יודע אולי צריך לצאת דרך הקיר והדלת אי אפשר לצאת דרכה, איך אתה יודע אתה מאמיןאתה אומר "מה זאת אומרת יוצאים דרך הדלת", אולי לא אולי יש לי שאלה, עכשיו אתה נגידיש לך אומץ לקום מהכיסא יש לך אומץ אולי מישהו חיבר אליך עכשיו מטען חבלה ואם אתהקם אתה מתפוצץ, איך אתה יודע יכול להיות?

ש: יכוללהיות.

אליעד: אז איךאתה יודע אתה אומר "לא בא נגיד שלא" אתה כאילו מאמין שלא, עכשיו יש פה פיל לא יש פהשולחן כן, איך אתה יודע אולי אתה מטושטש אולי יש פה פיל ויש פה שולחן ופה אין שולחןאיך אתה יודע, עכשיו האם מחויב שיש פה שולחן ופה אין פיל מחויב לא מחויב אבל בעולםהזה בוחרים אומרים "טוב אני רואה שולחן יש שולחן" ולפעמים אתה בודק, לא תמיד לפעמיםאתה בודק לפעמים אתה לא בודק. זאת אומרת עוד פעם בעולם פה אפילו עם זה שאתה חושבשאתה קיים, דוגמא איפה אתה נמצא עכשיו פה ואולי אתה נמצא שם בכלל אולי זה אתה, אתהרואה אותו אולי זה אתה בכלל עכשיו יש לי שאלה אתה חושב שאתה צריך להיות בביתשלך?

ש: כן.

אליעד: אז מהשאתה צריך לעשות אחרי המפגש זה לגרום לו להיות בבית שלך זה אתה ואתה שהשתגעת נכנסת,תראה אני אתן לך דוגמא אם נגיד היית לוקח את התודעה שלך יש לפעמים בסרטים שלוקחיםשתי ישויות ומחליפים ביניהם את התודעה ואז הוא אומר "מה זאת אומרת אני זה הוא" ואזנגיד לדוגמא נגיד שאתה רואה מישהו, עכשיו בא לי את זה נגיד בסרט "face off" מכירים"עימות חזיתי" אז ההוא שהוא רצה בסוף הסרט שהוא רצה לנקום בו, הוא התחיל לחתוךלעצמו את הפנים למה כי הוא ידע שהפנים שלו זה בכלל הפנים של השני אז הוא אומר לו"לא אל תחתוך לעצמך את הפנים כי זה הפנים שלי" אתה מבין. עכשיו זאת אומרת שאולייכול בכלל להיות שהוא זה אתה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן אישי ועסקי,מאמן אישי לחיים, מטפל הוליסטי, קואצ'ר

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל רגשי, מאמן אישי מומלץ, אימוןעיסקי, לחיות את החיים, הסוד, בריאות, עישון סיגריות, אמונה וידיעה, רוחניות, יעוץאישי ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article44682.aspx