איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
נכתב על ידי: אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
תאריך: 18/07/16

איפה ללמודמכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורסלמכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מכירות, אימוןאישי לאנשי מכירות

עכשיו ישבעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות.

ש: דיברנו עלזה כבר פעם אחת.

אליעד: מדבריםעל זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיהשיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומריםלך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אזאפשרות אחת להגיד בא נראה אם היא מוכרת לי את המוצרים שלי בא ננסה אותה ונראה אם זהמוכר או לא מוכר אבל בהנחה שאתה רוצה לדעת אם נגיד יש שיטה יותר טובה.

ש: לא קודם כלבא נראה אם אתה מכרת לפי השיטה הזאת.

אליעד: לאנניח שכן אז?

ש: מכרוהצליח?

אליעד: כןנניח שאתה רוצה לדעת לפחות הוא מכר לך את הקורס שלו עכשיו נגיד שאתה רוצה לדעת האםיש שיטת מכירה יותר טובה, שאלה שנייה נניח שאתה רוצה לדעת האם בעצם אתה יכול לסמוךעל השיטה הזאת בעיניים עצומות וזהו. בכל מקרה התשובה היא כדלקמן, נכון מה התשובהולכן התשובה תהיה ש...?

ש: לא אניחשבתי על מה שאמרת.

אליעד: אז מההתשובה?

ש: חשבתי עלאיך לבדוק שיטה אז נניח מבחינתי אם אני רוצה לבדוק מישהו אם הוא יצליח למכור לי אתהדבר שאני הכי לא רוצה.

אליעד: נכוןאז זה קשור לזה אבל בוא ניתן את זה יותר גנרי, התשובה תהיה כזאת אם מישהו אומר לך"יש לי שיטה למכור" לדוגמא הוא אומר לך "תקשיב כשאתה רוצה למכור לבן אדם משהו תגלהאמפתיה" זאת השיטה שלו למכור והוא נותן לך הרצאה ואתה מגלה אמפתיה ואתה מוכר מוצריםאבל אתה אומר "זאת באמת השיטה או שיש שיטה יותר טובה, האם השיטה הזאת אפשר לשפראותה או לא האם אני יכול לסמוך עליה בעיניים עצומות או לא".

אז מה התשובהכשיש לך חוק בפיזיקה אתה רוצה לדעת אם הוא עובד או לא אתה בודק אותו האם הוא עובדבכל המקרים האפשריים, עכשיו מה הוא אמר הוא אמר "בוא נבדוק אם הוא יכול למכור לי אתהדבר שאני הכי לא רוצה, מה אני הכי לא רוצה בעולם תמכור לי את הרעיון שזה טוב".עכשיו התשובה הגנרית יותר היא האם באמצעות השיטה הזאת אני יכול למכור לכל אחד כלרעיון, לדוגמא נגיד בן אדם שורפים אותו באש ואתה עכשיו רוצה למכור לו רעיון שאומרששורפים אותו באש זה טוב.

האם באמצעותהשיטה הזאת אתה יכול למכור לו את הרעיון שזה ששורפים אותו באש זה טוב זאת השאלה, אםהתשובה היא כן אז אנחנו נבדוק האם דבר שבן אדם עוד יותר לא רוצה אותו מאשר שישרפואותו באש ואז לדוגמא אנחנו נגיד נגיע למסקנה שיש משהו שבן אדם בטוח בו יותר מזהשהוא לא רוצה שישרפו אותו באש או נגיד בטוח שיש הבדל בין אם שורפים אותו ללא שורפיםאותו.

תכף נציג קצתמשהו פילוסופי אבל נסביר, אוקי נשאל אותו האם באמצעות השיטה שלך אנחנו יכולים למכורלבן אדם עם זה את הרעיון שאין הבדל בין דבר לדבר שהוא בכלל לא ידע להבדיל בין דברלדבר. הרעיון זה לקחת את הדבר הכי לא הגיוני שעושה לבן אדם הכי רע ועל זה לבדוק מההשיטה למכור לו כי אם אנחנו נמצא שיטה שבאמצעותה ניתן למכור לאנשים את הדבר הכי רעבעולם את הרעיון הכי רע בעולם הכי לא הגיוני בעולם ממילא ניתן למכור עם השיטה הזאתכל דבר אחר.

אבל רובהאנשים או כל האנשים שעושים מכירות או מלמדים מכירות או מה שזה לא יהיה אין להםמושג בנושאים האלה, למה ומה עוד פרספקטיבה שאני נותן עכשיו עומד לך איש מכירות הזאבמ - wall streetנגיד כל מיני טיפוסים כאלה, בסדר והם עכשיו מלמדים אותך איך למכורהוא אומר לך "אני יודע למכור ואני יודע למכור ולא למכור" ואז שה - popup שקופץ לילראש זה "אם אתה יודע למכור כל כך טוב אז למה אתה עוסק רק במכירות תתעסק בטיפולבאנשים".

בא בן אדם עםאיזו חרדה עם איזו אובססיה עם איזו הפרעה נפשית, בא בן אדם שיש לו בראש מחשבהשרודפים אחריו תמכור לו את הרעיון שלא רודפים אחריו כאילו למה אתה ננעלת על הנישהשל המכירות כאילו יש הרבה דברים מעבר שאפשר לעשות למה דווקא מכירות.

ש: זה מה שהוארוצה אבל זה מה שמעניין אותו.

אליעד: נכוןאתה צודק אבל מה לעשות שבדרך כלל התשובה תהיה "תקשיב מה אני קשור לטיפול בהפרעותנפשיות, הוא משוגע מה אני הוא צריך לאשפז אותו בבית משוגעים, אני מוכר עסקים אני לאקשור עכשיו" בן אדם נגיד משוגע חושב משהו מסוים, נגיד בן אדם נגיד משוגע חושבשרודפים אחריו בן אדם חושב שמרעילים אותו בן אדם מפחד למות, בן אדם יש לו טראומהנגיד מישהי אנסו אותה ויש לה טראומה בן אדם מפחד מלא יודע מה אין לי מושג ממה.

זה משהו רעמאוד לבן אדם אז אם אתה באמת מומחה במכירות הרי מה זה טיפול באנשים זה סוג שלמכירות, סוג של מכירות לאו דווקא כי אנשים לא אוהבים לשמוע שזה מכירות אבל זה סוגשל מכירות כי זה בעצם לקחת את הרעיון שאומר שאתה יכול לראות את הטוב או לקחת אתהרעיון שאומר שזה לא בהכרח רע ולמכור לך אותו.

ש: עודפעם?

אליעד: אז אםאתה טוב במכירות תרחיב את המוצרים שלך למה אתה מלמד רק אנשי מכירות תיתן הרצאהלמטפלים, לך תלמד מטפלים בהפרעות נפשיות איך לטפל איך למכור למטופלים שלא יהיה להםהפרעות נפשיות למה רק מכירות לעסקים.

ש: יכול להיותשהוא יגיד "אני טוב בזה וזה הכל".

אליעד: אבלהנוסחה היא טובה הנוסחה אבל עובדת?

ש: רקבזה.

אליעד: יפה אזאם היא עובדת רק בזה סימן שגם בזה היא לא תמיד עובדת.

ש: מי שבכללמתיימר להגיד שהנוסחה הזאת תמיד עובדת בכל מקרה בכל מצב, זאת אומרת אני אישית לאמקבל את הדבר הזה בכלל.

אליעד: זהנכון אבל כשאתה כצופה הולך לקנות מוצר שאומר "אני עכשיו לומד איך למכור" תשאל אתעצמך "האם באמצעות שיטת המכירה הזאת אני יכול עכשיו לגרום לבת שלי לעשות שיעורים,האם אני יכול עכשיו לגרום לילד שלי לא לפחד שירביצו לו בכיתה" באמצעות שיטת המכירההזאת, אם התשובה תהיה כן על כל דבר "כן כל דבר הוא ירגיש רע וירצה להתאבד אניבאמצעות שיטת המכירה הזאת גורם לו לא להתאבד" כל דבר.

ואם זאת תהיההתשובה אז יפה יש לך שיטת מכירות טובה אבל אם התשובה תהיה "תראה אבל זה מקרה קשהמדי זה קיצוני זה לא קשור" אדוני גם השיטה שלך לא קשורה, היא קשורה קצת היא מקרהפרטי היא לא מקרה כללי כי אחת הטעויות הכי נפוצות של אנשים שמלמדים שיטות למכירותאו אנשים שמלמדים שיטות לכל מיני דברים באופן כללי היא שהם לוקחים דבר שעובד בחלקמהמקרים ואומרים לך תעשה אותו וזה באמת עובד בחלק מהמקרים וזהו.

אבל זה עובדבחלק מהמקרים כי זה עובד בחלק מהמקרים זה אבל עדיין לא השיטה, כמו לדוגמא שדיברנוקודם נגיד על שם פרטי תגיד את השם הפרטי או תגיד כינוי אחר, מה האמת שבחלק מהמקריםאם תגיד שם פרטי זה יהיה יותר טוב אבל אם אתה חושב שיש לך שיטה זה לא נכון כילפעמים זה ידפוק אותך אם תגיד שם פרטי. ולכן אם אתה רוצה ללמוד מכירות אתה צריךלמצוא את הנוסחה למכור לעצמך, הנה מה שהוא אמר בא תראה אם באמצעות השיטה הזאת אתהיכול למכור לעצמך כל פעם כשרע לך להשתמש בשיטה הזאת למכור לעצמך את הרעיון שטוב לך.אם אתה יודע מכירות.

ש: זה גםההפך...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל רב תחומי,הדרכה, ייעוץ פילוסופי, מומחה

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, אימון אישי לחיים,אומנות השכנוע, למכור כל דבר, ללמוד מכירות, אימון עסקי, תת מודע, מאמן אימון אישי,הדרכת מכירות, למכור ועוד ...


 
אודות המחבר

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ...

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article49345.aspx